Poslovnik o radu Kongresa SSD BiH

Poslovnik o radu Kongresa SSD BiH

a osnovu člana 15 Statuta Svjetskog Saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, članice Saveza na II Kongresu Svjetskog Saveza dijaspore Bodne i Hercegovine, održanom dana 12 – 13 juna 2004 godine u Sarajevu, donijeli su.


POSLOVNIK O RADU KONGRESA SVJETSKOG SAVEZA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE

  

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1

 

Ovim Poslovnikom uređuju se pitanja rada Kongresa Svjetskog Saveza dijaspore Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez), a naročito:

 

- način i uslovi priprema za održavanje Kongresa,

- prijem i akreditacija delegacija, odnosno članova Saveza,

- erifikacija prisutnih članova,

- radno predsjedništvo

- utvrđivanje dnevnog reda,

- rad Kongres po pojedinim pitanjima dnevnog reda,

- način prijema materijala za Kongres,

- način glasanja na Kongresu,

- druga pitanja od značaja za punovažan i efikasan rad Kongresa

 

Član 2

 

U slučajevima kada je određeno pitanje detaljnije ili ev drugačije regulisano ovim Poslovnikom u odnosu na druga normativna akta Saveza primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika.

 

II NAČIN I USLOVI PRIPREME ZA ODRŽAVANJE KONGRESA

 

Član 3

 

Odluku o sazivanju Kongresa te datum i mjesto održavanja Kongresa donosi Glavni odbor Saveza.

 

Član 4

 

Glavni odbor za svaki Kongres formira poseban Sekretarijat, sa obavezom da pripremi i realizuje održavanje Kongresa.

 

Član 5

Sekrterijat je dužan da pripremi Plan aktivnosti, sa određivanjem aktivnosti, detaljnim sadržajem tih aktivnosti, nosiocima realizacije aktivnosti, te rokovima izvršavanja istih.

 

Član 6

 

Sekretar saveza i GO po funkciji rukovodi radom sekretarijata.

 

Član 7

 

Za svoj rad sekretarijat je odgovoran Glavnom odboru Saveza.

 

Član 8

 

U slučajevima kada se određena neophodna ili bitna aktivnost ne može realizovarti sekretar je dužan da o tome obavjesti predsjednika GO.

Predsjednik preduzima dodatne mjere da se obezbjedi uslovi za realizaciju takve aktivnosti sekretarijata.

 

Član 9

 

U sastavu sekrteraijata mogu biti članovi GO, kao i osobe koje su svojom stručnošću u ranijim aktivnostima u radu Saveza, dokazali da mogu doprinjeti realizaciji određene aktivnosti.

 

III AKREDITACIJA

 

Član 10

 

Obavezna aktivnost Sekretarijata jeste akreditacija učesnika Kongresa.

Akreditaciju vrši posebno formirana radna grupa Sekretarijata.

 

Član 11

 

Akreditacija učesnika se vrši na uobičajen način uz slijedeće uslove:

- akreditacija aktivnih članova Saveza sa plaćenom članarinom,

- uz akreditaciju se vrše i ostale aktivnosti koje su bitne za bazu podataka Saveza, na način koji ne remeti tok same akreditacije,

Uz akreditaciju prisutnih članova Saveza vrši se i upis svih ostalih prisutnih predstavnika udruženja i gostiju.

 

Član 12

 

Pored obaveze iz prethodnog člana radna grupa je dužna:

- da izvrši upis svih prisutnih gostiju Kongresu,

- da izvrši upis predstavnika svih udruženja koja su prisutna na Kongresu,

 

Član 13

 

Posebno urađene spiskove iz člana 11 i 12 ovog Poslovnika radna grupa predaje Verifikacionoj Komisiji, zajedno sa kompletnim materijalom za akreditaciju.

 

IV VERIFIKACIJA

 

Član 14

 

Nakon prijema materijala od grupe za akreditaciju Komisija za verifikaciju pregleda isti i o tome sačinjava poseban izvještaj, koga podnosi Kongresu prije početka zvaničnog rada Kongresa.

 

Član 15

 

Izvještaj Verifikacione Komisije obavezno sadrži:

- broj prisutnih članova Saveza uz navođenje svake zemlje sa brojem članova delagacije,

- spisak prsutnih gostiju Kongresu,

- spisak udruženja u svojstvu posmatrača Kongresa.

 

Član 16

 

Komisija je dužna da svojim izvještajem potvrdi akreditaciju prisutnih članova Saveza i prijedlog da Kongres može punovažno raditi i odlučivati

 

V TOK I RAD KONGRESA

 

Član 17

 

Obavezne tačke dnevnog reda svakog Kongresa su:

- Izvještaj o radu Saveza i Glavnog odbora za prethodni period,

- Izvještaj Nadzornog odbora o materijalno – finansijskom poslovanju Saveza za prethodni period,

- Izbori

 

Član 18

 

Prije početka rada Kongresa predsjednik SSD BiH uz pozdravnu riječ zvanično otvara Kongres i predlaže imenovanje radnog predsjedništvo Kongresa od 5 članova (prdsjedavajući i članovi) čije su obaveze slijedeće:

- da vrši najavu i predstavljanje gostiju Kongresa – uz pozdravne govore i uvodna obraćanja Kongresu,

- da vrši najavu svake tačke dnevnig reda Kongresa,

- da vodi računa o strogom poštovanju dnevnog reda,

- da vodi računa o vremenu predviđenom za diskusiju i repliku,

- da vodi računa o samom redu i radu Kongresa,.

Izbor se vrši na uobičajen način, glasanjem nadpolovičnom većinom prisutnih članova Saveza.

Uz izbor radnog predsjedništva vrši se izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.

Prijedlog za radno predsjedništvo Kongresa može dati svaki član Saveza – učesnik Kongresa.

 

Član 19

 

Predsjedavajući potom predlaže dnevni red Kongresa.

Dnevni red je usvojen ukoliko je za njega glasalo nadpolovična većina prisutnih članova Saveza.

 

Član 20

 

Predsjedavajući potom daje mogućnost zvaničnm - prijavljenim gostima Kongresa da se učesnicima obrate sa odgovarjućim pozdravnim govorom.

 

Član 21

 

Prijedlozi za dnevni red Kongresa se ne mogu davati na samom Kongresu.

Eventulane prijedloge za dnevni red zainteresovani mogu uputiti GO Saveza na najmanje 15 dana prije datuma održavanja Kongresa.

 

Član 22

 

Za usvajanje pojedinih odluka, zaključaka ili dr. potrebna je nadpolovična većina broja članova Saveza – član 11 Statuta Saveza, a za izmjene Statuta dvotrećinska večina članova Saveza – član 36 Statuta.

 

Član 23

 

U radu Kongresa učestvuju aktivni članovi Saveza – koji su dobili akreditaciju za punopravno učestvovanje i odlučivanje.

 

Član 24

 

Ostali učesnici Kongresa imaju ulogu posmatrača ili gosta Kongresa, i njihova uloga na Kongresu je regulisana odredbom člana 10 Statuta.

 

Član 25

 

Po jednoj tačci dnevnog reda svaki delegat ima pravo diskutovati samo jednom i to u trajanju od 5 minuta.

U slučaju potrebe delegat ima pravo replike u trajanju od 2 minuta.

 

VI NAČIN GLASANJA NA KONGRESU

 

Član 26

 

Broj predstavnika na Kongresu (delegaciju) Udruženja određuje skladno svojim mogućnostima i potrebama učešća na Kongresu u raznim vidovima rada Kongresa

- radni stolovi i dr. – kojom prilikom se ne vrši glasanje, niti odlučivanje po tim pitanjima.

Član 27

 

Prilikom akreditacije odnosno prijavljivanja za učešće na Kongresu, Udruženja dobijaju glasačke kartone i to:

Zeleni «ZA»; crveni «NE»; žuti «UZDRŽAN «

Ukoliko iz jedne zemlje ima više udruženja – članova Saveza glasačke kartone dobija Udruženje ili predstavnik Udruženja koje se prvo prijavi za akreditaciju.

Prijem glasačkih kartona od strane predstavnika Udruženja iz prethodnog člana podrazumejva i obavezu usaglašavanja stavova sa ostalim udruženjima iz te zemlje, po svim pitanjima o kojima se glasa, a naročito po pitanjima iz člana 28. stav 7. alineja 1. ovog Poslovnika.

 

Član 28.

 

Udruženja imaju jeda glas na Kongresu (član 9. stav 1.Statuta Saveza).

Udruženja iz jedne zemlje imaju jedan glas i u slučaju kada iz te zemlje ima više udruženja (saveza) – članova saveza.

U slučaju iz prethodnog stava koji podrazumjeva da iz jedne zemlje ima više članica Saveza, udruženja vrše dogovor odnosno usaglašavaju svoje stavove ili mišljenja po određenom pitanju.

U slučaju da se ne postigne saglasnost iz prethodnog stava udruženja mogu tražiti da svako od tih udruženja – članica Saveza iznesu svoj stav ili mišljenje, odnosno svoj prijedlog o čemu Kongres posebno glasa.

Odredba prethodnog stava se ne primjenjuje kod izbora u članstvo GO.

Konačno se prihvata onaj stav, mišljenje ili prijedlog koji dobije nadpolovičnu većinu glsova prisutnih članica Kongresa i isti rezultat se pridružuje ostalim rezultatima glasanja po tom pitanju.

Obavezno usaglašavanje po odredbama ovog Poslovnika se vrši u slijedećim sluačjevima:

- prilikom predlaganja kandidata za člana GO,

- prilikom predlaganja ev. drugog – novog mjesta za sjedište sjedište saveza,

- prilikom odlučivanja po svakom pitanju za koje se odlučuje sistemom glasanja,

Udruženja iz stava 2., odnosno 3. ovog člana samostalno učestvuju u radnim aktivnostima Kongresa sa svojim mišljenjima, prijedlozima, sugestijama odnosno u diskusijama, pa i po pitanjima o kojima se vrši usaglašavanje, kao i u ostalim radnim aktivnostima, kada se ne odlučuje po sistemu glasanja, odnosno u aktivnostima koje doprinose ili pomažu uspješnom odvijanju Kongresa.

 

Član 29

 

Predstavnici u GO SSD BiH, uz ispunjavanje uslova za člana GO predviđenih odredbama Statuta i Poslovnika o radu GO, predlažu se i biraju po slijedećim kriterijima:

 

a) za zemlje iz kojih je samo jedan član SSD BiH (Asocijacija,odnosno Savez ili Udruženje) - člana GO predlaže član Saveza,

b) za zemlje iz kojih su članovi SSD BiH Asocijacija, odnosno Savez i udruženje ili više udruženja – člana GO predlaže Asocijacija, odnosno Savez,

c) za zemlje iz kojih su članovi SSD BiH više Udruženja – člana GO predlaže brojčano najveće i najaktivnije udruženje, uz pribavljeno mišljenje DKP BiH iz te zemlje (ako je moguće) ili na osnovu dostavljene prijave za akreditaciju.

U slučaju eventualnog prigovora ili neslaganja predlaganje će se izvršiti naknadno po pribavljenom mišljenju DKP BiH iz konkretne zemlje,

d) za zemlje iz kojih su članovi SSD BiH više Asocijacija – Saveza na način određen u članu 30 ovog Pravilnikla.

 

Član 30

 

Kao kriteriji i mogući načini usaglašavanja ili utvrđivanja prijedloga za člana GO SSD BiH Savezi iz prethodnog člana, alineja d), mogu izvršiti usaglašavanjem:

a) kriteriji:

ispunjavanaje uslova za člana GO predviđenih odredbama Statuta i Poslovnika o radu Glavnog odbora

b) način usaglašavanja

- broj glasova u usaglašavanju stava za glasanje (udruženja ili saveza) za jedan od prijedloga, s tim što svaki član Saveza ima jedan glas, ili

- ukupan broj članova članice Saveza (pojedinačano) čiji predstavnici usaglašavaju svoj stav za glasanje,

- ukupan broj članica Saveza (kolektivno), čiji predstavnici usaglašavaju svoj stav za glasanje, ili

c) drugi način za koji se odluče sama udruženja:

- da se član GO iz te zemlje ne bira na Kongresu, te da se udruženjima iz te zemlje ostavi roku od 3 mjeseca da usaglase prijedlog za člana GO iz te zemlje i isti dostave GO, čime će se smatrati da je izbor predstavnika iz te zemlje u GO punovažno izvršen, ili

- da udruženja – članice Saveza dogovorno odrede periode u toku trajanja mandata članstva u GO – 24 mjeseca – u kome će svako udruženje birati odnosno imati punovažnog predstavnika u GO.

Predloženi naćin usaglašavnja iz prethodnog stava za izbor delegata u GO

(alineja b i c) nisu obavezni, što znači da udruženja mogu sistem usaglašavanja po pitanju predlaganja delagata u sastava GO za koji trebaju da daju svoj glas mogu odrediti i na drugi način ili uz druge kriterije, o čemu obavještavjaju Kongres.

 

Član 31

 

Nakon utvrđivanja stava ili mišljenja po određenom pitanju na zahtjev predsjedavajućeg predstavnik udruženje iz te zemlje (član 28. i 30.) daje svoj glas sa obrazloženjem da je usaglašen.

 

VII DOSTAVLJANJE MATERIJALA

 

Član 32

 

Dostavljanje dnevnog reda se vrši na najmanje 45 dana prije datuma određenog za održavanje Kongresa.

 

Član 33

 

Dostavljanje materijala Kongresa se vrši na uobičajen mogući način (internet ili drugi način) na najmanje 25 dana prije datuma određenog sa održavnje Kongresa.

 

Član 34

 

Dostavljanje prijedloga za pojedine tačke dnevnog reda od strane članica Saveza vrši se u rokovima koje odredi GO saveza, odnosno sekretarijat.

 

Član 35

 

Podjela materijala za Kongres se vrši na samom Kongresu, prije početka rada Kongresa, uz akreditaciju učesnika Kongresa.

 

VIII RAD KONGRESA PO POJEDINIM PITANJIMA

 

Član 36

 

Kongres donosi po svakom pitanju dnevnog reda jedan od slijedećih vidova akata:

d) odluke,

e) zaključke.

f) preporuke,

g) mišljenja,

h) ev. drugi oblik akta

 

Član 37

 

Svaki član Saveza sa akreditacijom ima pravo predlaganja, davanja svog mišljenja, sugestije, preporuke i dr. vida izražavanja stava članice saveza koju predstavlja.


Član 38

Predstavnicima udruženja – članice Saveza se ne mogu uskratiti prava iz prethodnog stava.

 

Član 39


Radi efikasnijeg rada Kongresa, članice Saveza mogu odrediti osobu – člana delagacije koji će za određena pitanja iznositi stavove ili mišljenje i dr. članice Saveza čiji je član odnosno predstavnik.

 

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 40


Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom usvajanja.

Glavni odbor SSD BiH


OBRAZLOŽENJE


Pravni osnov

Osnov za donošenje Poslovnika o radu Kongresa SSD BiH sadržan je u članu 15. Statuta SSD BiH.

 

Razlozi za donošenje Poslovnika

Tokom aktivnosti Glavnog dobora, a posebno u toku izrade Odluke o izmjenama i dopunama Statuta SSD BiH primjećena je potreba regulisanja potrebnih pitanja kojima po suštini i sadržaju nije mjesto u Statutu, već u Poslovniku o radu Kongresa.

Pored toga i praktične potrebe zahtjevaju postojanje ovog normativnog akta.

 

Predložena rješenja

Ovim poslovnikom su uređena pitanja koja su u principu uobičajena da se regulišu ovim aktom.

Posebna pažnja se posvetila pitanju načina glasanja, što ustvari predstavlja detaljniju ili detaljnu razradu član 9. Statuta SSD BiH u kome je navedeno:

« Udruženja imaju jedan glas na Kongresu, bez obzira na broj predstavnika na Kongresu.

Udruženja iz jedne zemlje na Kongresu imaju jedan glas «

Dati prijedlozi su pokušaj da se na što efikasniji i objektivniji način realizuje ovaj princip iz člana 9. Statuta SSD BiH.

Pored toga Poslovnikom su regulisana i pitanja koja su se na sastanku GO u Minhenu pokazala kao neophodna u pripremi i održavanju Kongresa, što je privremeno urađeno odgovarajućom odlukom GO, kao napr. formiranje i obaveze Sekretarijata za pripremu i održavanje Kongresa.

Pored toga u Prijedlogu ovog normativnog akta data su određena rješenja koja su inače uobičajena za te vrste pitanja, no ima potrebe da se i takva pitanja obuhvate ovim Poslovnikom.

Pošto je radna grupa za pravna pitanja tražila i dobila saglasnost od članova GO SSD BH putem interneta (e-mail), u periodu od 5 aprila 2006 do 10 aprila 2006, da otkloni sve eventualne tehnićke greške u pravnim aktima i uskladi redosljed članova Poslovnika o radu Kongresa sa prečišćenim tekstom statuta SSD BiH, ista je to i uradila. Ovakav naćin rada GO SSD BiH je usklađen Pravilnikom o radu GO SSD BiH čl 17 i čl 18.

Iskljućivo radi pojašnjenja na ovaj naćin želimo vam pružiti objašnjenje, a i pomoć, obzirom da pojedinaćna navođenja članova odredbi statuta u poslovniku o radu kongresa nisu odgovarali istim u prečisćenom tekstu statuta, sto je sada i uradjeno.


Glavni odbor SSD BiH

Na osnovu člana 15 Statuta Svjetskog Saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, članice Saveza na II Kongresu Svjetskog Saveza dijaspore Bodne i Hercegovine, održanom dana 12 – 13 juna 2004 godine u Sarajevu, donijeli su.


POSLOVNIK O RADU KONGRESA SVJETSKOG SAVEZA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE

  

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1

 

Ovim Poslovnikom uređuju se pitanja rada Kongresa Svjetskog Saveza dijaspore Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Savez), a naročito:

 

- način i uslovi priprema za održavanje Kongresa,

- prijem i akreditacija delegacija, odnosno članova Saveza,

- erifikacija prisutnih članova,

- radno predsjedništvo

- utvrđivanje dnevnog reda,

- rad Kongres po pojedinim pitanjima dnevnog reda,

- način prijema materijala za Kongres,

- način glasanja na Kongresu,

- druga pitanja od značaja za punovažan i efikasan rad Kongresa

 

Član 2

 

U slučajevima kada je određeno pitanje detaljnije ili ev drugačije regulisano ovim Poslovnikom u odnosu na druga normativna akta Saveza primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika.

 

II NAČIN I USLOVI PRIPREME ZA ODRŽAVANJE KONGRESA

 

Član 3

 

Odluku o sazivanju Kongresa te datum i mjesto održavanja Kongresa donosi Glavni odbor Saveza.

 

Član 4

 

Glavni odbor za svaki Kongres formira poseban Sekretarijat, sa obavezom da pripremi i realizuje održavanje Kongresa.

 

Član 5

Sekrterijat je dužan da pripremi Plan aktivnosti, sa određivanjem aktivnosti, detaljnim sadržajem tih aktivnosti, nosiocima realizacije aktivnosti, te rokovima izvršavanja istih.

 

Član 6

 

Sekretar saveza i GO po funkciji rukovodi radom sekretarijata.

 

Član 7

 

Za svoj rad sekretarijat je odgovoran Glavnom odboru Saveza.

 

Član 8

 

U slučajevima kada se određena neophodna ili bitna aktivnost ne može realizovarti sekretar je dužan da o tome obavjesti predsjednika GO.

Predsjednik preduzima dodatne mjere da se obezbjedi uslovi za realizaciju takve aktivnosti sekretarijata.

 

Član 9

 

U sastavu sekrteraijata mogu biti članovi GO, kao i osobe koje su svojom stručnošću u ranijim aktivnostima u radu Saveza, dokazali da mogu doprinjeti realizaciji određene aktivnosti.

 

III AKREDITACIJA

 

Član 10

 

Obavezna aktivnost Sekretarijata jeste akreditacija učesnika Kongresa.

Akreditaciju vrši posebno formirana radna grupa Sekretarijata.

 

Član 11

 

Akreditacija učesnika se vrši na uobičajen način uz slijedeće uslove:

- akreditacija aktivnih članova Saveza sa plaćenom članarinom,

- uz akreditaciju se vrše i ostale aktivnosti koje su bitne za bazu podataka Saveza, na način koji ne remeti tok same akreditacije,

Uz akreditaciju prisutnih članova Saveza vrši se i upis svih ostalih prisutnih predstavnika udruženja i gostiju.

 

Član 12

 

Pored obaveze iz prethodnog člana radna grupa je dužna:

- da izvrši upis svih prisutnih gostiju Kongresu,

- da izvrši upis predstavnika svih udruženja koja su prisutna na Kongresu,

 

Član 13

 

Posebno urađene spiskove iz člana 11 i 12 ovog Poslovnika radna grupa predaje Verifikacionoj Komisiji, zajedno sa kompletnim materijalom za akreditaciju.

 

IV VERIFIKACIJA

 

Član 14

 

Nakon prijema materijala od grupe za akreditaciju Komisija za verifikaciju pregleda isti i o tome sačinjava poseban izvještaj, koga podnosi Kongresu prije početka zvaničnog rada Kongresa.

 

Član 15

 

Izvještaj Verifikacione Komisije obavezno sadrži:

- broj prisutnih članova Saveza uz navođenje svake zemlje sa brojem članova delagacije,

- spisak prsutnih gostiju Kongresu,

- spisak udruženja u svojstvu posmatrača Kongresa.

 

Član 16

 

Komisija je dužna da svojim izvještajem potvrdi akreditaciju prisutnih članova Saveza i prijedlog da Kongres može punovažno raditi i odlučivati

 

V TOK I RAD KONGRESA

 

Član 17

 

Obavezne tačke dnevnog reda svakog Kongresa su:

- Izvještaj o radu Saveza i Glavnog odbora za prethodni period,

- Izvještaj Nadzornog odbora o materijalno – finansijskom poslovanju Saveza za prethodni period,

- Izbori

 

Član 18

 

Prije početka rada Kongresa predsjednik SSD BiH uz pozdravnu riječ zvanično otvara Kongres i predlaže imenovanje radnog predsjedništvo Kongresa od 5 članova (prdsjedavajući i članovi) čije su obaveze slijedeće:

- da vrši najavu i predstavljanje gostiju Kongresa – uz pozdravne govore i uvodna obraćanja Kongresu,

- da vrši najavu svake tačke dnevnig reda Kongresa,

- da vodi računa o strogom poštovanju dnevnog reda,

- da vodi računa o vremenu predviđenom za diskusiju i repliku,

- da vodi računa o samom redu i radu Kongresa,.

Izbor se vrši na uobičajen način, glasanjem nadpolovičnom većinom prisutnih članova Saveza.

Uz izbor radnog predsjedništva vrši se izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.

Prijedlog za radno predsjedništvo Kongresa može dati svaki član Saveza – učesnik Kongresa.

 

Član 19

 

Predsjedavajući potom predlaže dnevni red Kongresa.

Dnevni red je usvojen ukoliko je za njega glasalo nadpolovična većina prisutnih članova Saveza.

 

Član 20

 

Predsjedavajući potom daje mogućnost zvaničnm - prijavljenim gostima Kongresa da se učesnicima obrate sa odgovarjućim pozdravnim govorom.

 

Član 21

 

Prijedlozi za dnevni red Kongresa se ne mogu davati na samom Kongresu.

Eventulane prijedloge za dnevni red zainteresovani mogu uputiti GO Saveza na najmanje 15 dana prije datuma održavanja Kongresa.

 

Član 22

 

Za usvajanje pojedinih odluka, zaključaka ili dr. potrebna je nadpolovična većina broja članova Saveza – član 11 Statuta Saveza, a za izmjene Statuta dvotrećinska večina članova Saveza – član 36 Statuta.

 

Član 23

 

U radu Kongresa učestvuju aktivni članovi Saveza – koji su dobili akreditaciju za punopravno učestvovanje i odlučivanje.

 

Član 24

 

Ostali učesnici Kongresa imaju ulogu posmatrača ili gosta Kongresa, i njihova uloga na Kongresu je regulisana odredbom člana 10 Statuta.

 

Član 25

 

Po jednoj tačci dnevnog reda svaki delegat ima pravo diskutovati samo jednom i to u trajanju od 5 minuta.

U slučaju potrebe delegat ima pravo replike u trajanju od 2 minuta.

 

VI NAČIN GLASANJA NA KONGRESU

 

Član 26

 

Broj predstavnika na Kongresu (delegaciju) Udruženja određuje skladno svojim mogućnostima i potrebama učešća na Kongresu u raznim vidovima rada Kongresa

- radni stolovi i dr. – kojom prilikom se ne vrši glasanje, niti odlučivanje po tim pitanjima.

Član 27

 

Prilikom akreditacije odnosno prijavljivanja za učešće na Kongresu, Udruženja dobijaju glasačke kartone i to:

Zeleni «ZA»; crveni «NE»; žuti «UZDRŽAN «

Ukoliko iz jedne zemlje ima više udruženja – članova Saveza glasačke kartone dobija Udruženje ili predstavnik Udruženja koje se prvo prijavi za akreditaciju.

Prijem glasačkih kartona od strane predstavnika Udruženja iz prethodnog člana podrazumejva i obavezu usaglašavanja stavova sa ostalim udruženjima iz te zemlje, po svim pitanjima o kojima se glasa, a naročito po pitanjima iz člana 28. stav 7. alineja 1. ovog Poslovnika.

 

Član 28.

 

Udruženja imaju jeda glas na Kongresu (član 9. stav 1.Statuta Saveza).

Udruženja iz jedne zemlje imaju jedan glas i u slučaju kada iz te zemlje ima više udruženja (saveza) – članova saveza.

U slučaju iz prethodnog stava koji podrazumjeva da iz jedne zemlje ima više članica Saveza, udruženja vrše dogovor odnosno usaglašavaju svoje stavove ili mišljenja po određenom pitanju.

U slučaju da se ne postigne saglasnost iz prethodnog stava udruženja mogu tražiti da svako od tih udruženja – članica Saveza iznesu svoj stav ili mišljenje, odnosno svoj prijedlog o čemu Kongres posebno glasa.

Odredba prethodnog stava se ne primjenjuje kod izbora u članstvo GO.

Konačno se prihvata onaj stav, mišljenje ili prijedlog koji dobije nadpolovičnu većinu glsova prisutnih članica Kongresa i isti rezultat se pridružuje ostalim rezultatima glasanja po tom pitanju.

Obavezno usaglašavanje po odredbama ovog Poslovnika se vrši u slijedećim sluačjevima:

- prilikom predlaganja kandidata za člana GO,

- prilikom predlaganja ev. drugog – novog mjesta za sjedište sjedište saveza,

- prilikom odlučivanja po svakom pitanju za koje se odlučuje sistemom glasanja,

Udruženja iz stava 2., odnosno 3. ovog člana samostalno učestvuju u radnim aktivnostima Kongresa sa svojim mišljenjima, prijedlozima, sugestijama odnosno u diskusijama, pa i po pitanjima o kojima se vrši usaglašavanje, kao i u ostalim radnim aktivnostima, kada se ne odlučuje po sistemu glasanja, odnosno u aktivnostima koje doprinose ili pomažu uspješnom odvijanju Kongresa.

 

Član 29

 

Predstavnici u GO SSD BiH, uz ispunjavanje uslova za člana GO predviđenih odredbama Statuta i Poslovnika o radu GO, predlažu se i biraju po slijedećim kriterijima:

 

a) za zemlje iz kojih je samo jedan član SSD BiH (Asocijacija,odnosno Savez ili Udruženje) - člana GO predlaže član Saveza,

b) za zemlje iz kojih su članovi SSD BiH Asocijacija, odnosno Savez i udruženje ili više udruženja – člana GO predlaže Asocijacija, odnosno Savez,

c) za zemlje iz kojih su članovi SSD BiH više Udruženja – člana GO predlaže brojčano najveće i najaktivnije udruženje, uz pribavljeno mišljenje DKP BiH iz te zemlje (ako je moguće) ili na osnovu dostavljene prijave za akreditaciju.

U slučaju eventualnog prigovora ili neslaganja predlaganje će se izvršiti naknadno po pribavljenom mišljenju DKP BiH iz konkretne zemlje,

d) za zemlje iz kojih su članovi SSD BiH više Asocijacija – Saveza na način određen u članu 30 ovog Pravilnikla.

 

Član 30

 

Kao kriteriji i mogući načini usaglašavanja ili utvrđivanja prijedloga za člana GO SSD BiH Savezi iz prethodnog člana, alineja d), mogu izvršiti usaglašavanjem:

a) kriteriji:

ispunjavanaje uslova za člana GO predviđenih odredbama Statuta i Poslovnika o radu Glavnog odbora

b) način usaglašavanja

- broj glasova u usaglašavanju stava za glasanje (udruženja ili saveza) za jedan od prijedloga, s tim što svaki član Saveza ima jedan glas, ili

- ukupan broj članova članice Saveza (pojedinačano) čiji predstavnici usaglašavaju svoj stav za glasanje,

- ukupan broj članica Saveza (kolektivno), čiji predstavnici usaglašavaju svoj stav za glasanje, ili

c) drugi način za koji se odluče sama udruženja:

- da se član GO iz te zemlje ne bira na Kongresu, te da se udruženjima iz te zemlje ostavi roku od 3 mjeseca da usaglase prijedlog za člana GO iz te zemlje i isti dostave GO, čime će se smatrati da je izbor predstavnika iz te zemlje u GO punovažno izvršen, ili

- da udruženja – članice Saveza dogovorno odrede periode u toku trajanja mandata članstva u GO – 24 mjeseca – u kome će svako udruženje birati odnosno imati punovažnog predstavnika u GO.

Predloženi naćin usaglašavnja iz prethodnog stava za izbor delegata u GO

(alineja b i c) nisu obavezni, što znači da udruženja mogu sistem usaglašavanja po pitanju predlaganja delagata u sastava GO za koji trebaju da daju svoj glas mogu odrediti i na drugi način ili uz druge kriterije, o čemu obavještavjaju Kongres.

 

Član 31

 

Nakon utvrđivanja stava ili mišljenja po određenom pitanju na zahtjev predsjedavajućeg predstavnik udruženje iz te zemlje (član 28. i 30.) daje svoj glas sa obrazloženjem da je usaglašen.

 

VII DOSTAVLJANJE MATERIJALA

 

Član 32

 

Dostavljanje dnevnog reda se vrši na najmanje 45 dana prije datuma određenog za održavanje Kongresa.

 

Član 33

 

Dostavljanje materijala Kongresa se vrši na uobičajen mogući način (internet ili drugi način) na najmanje 25 dana prije datuma određenog sa održavnje Kongresa.

 

Član 34

 

Dostavljanje prijedloga za pojedine tačke dnevnog reda od strane članica Saveza vrši se u rokovima koje odredi GO saveza, odnosno sekretarijat.

 

Član 35

 

Podjela materijala za Kongres se vrši na samom Kongresu, prije početka rada Kongresa, uz akreditaciju učesnika Kongresa.

 

VIII RAD KONGRESA PO POJEDINIM PITANJIMA

 

Član 36

 

Kongres donosi po svakom pitanju dnevnog reda jedan od slijedećih vidova akata:

d) odluke,

e) zaključke.

f) preporuke,

g) mišljenja,

h) ev. drugi oblik akta

 

Član 37

 

Svaki član Saveza sa akreditacijom ima pravo predlaganja, davanja svog mišljenja, sugestije, preporuke i dr. vida izražavanja stava članice saveza koju predstavlja.


Član 38

Predstavnicima udruženja – članice Saveza se ne mogu uskratiti prava iz prethodnog stava.

 

Član 39


Radi efikasnijeg rada Kongresa, članice Saveza mogu odrediti osobu – člana delagacije koji će za određena pitanja iznositi stavove ili mišljenje i dr. članice Saveza čiji je član odnosno predstavnik.

 

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 40


Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom usvajanja.

Glavni odbor SSD BiH


OBRAZLOŽENJE


Pravni osnov

Osnov za donošenje Poslovnika o radu Kongresa SSD BiH sadržan je u članu 15. Statuta SSD BiH.

 

Razlozi za donošenje Poslovnika

Tokom aktivnosti Glavnog dobora, a posebno u toku izrade Odluke o izmjenama i dopunama Statuta SSD BiH primjećena je potreba regulisanja potrebnih pitanja kojima po suštini i sadržaju nije mjesto u Statutu, već u Poslovniku o radu Kongresa.

Pored toga i praktične potrebe zahtjevaju postojanje ovog normativnog akta.

 

Predložena rješenja

Ovim poslovnikom su uređena pitanja koja su u principu uobičajena da se regulišu ovim aktom.

Posebna pažnja se posvetila pitanju načina glasanja, što ustvari predstavlja detaljniju ili detaljnu razradu član 9. Statuta SSD BiH u kome je navedeno:

« Udruženja imaju jedan glas na Kongresu, bez obzira na broj predstavnika na Kongresu.

Udruženja iz jedne zemlje na Kongresu imaju jedan glas «

Dati prijedlozi su pokušaj da se na što efikasniji i objektivniji način realizuje ovaj princip iz člana 9. Statuta SSD BiH.

Pored toga Poslovnikom su regulisana i pitanja koja su se na sastanku GO u Minhenu pokazala kao neophodna u pripremi i održavanju Kongresa, što je privremeno urađeno odgovarajućom odlukom GO, kao napr. formiranje i obaveze Sekretarijata za pripremu i održavanje Kongresa.

Pored toga u Prijedlogu ovog normativnog akta data su određena rješenja koja su inače uobičajena za te vrste pitanja, no ima potrebe da se i takva pitanja obuhvate ovim Poslovnikom.

Pošto je radna grupa za pravna pitanja tražila i dobila saglasnost od članova GO SSD BH putem interneta (e-mail), u periodu od 5 aprila 2006 do 10 aprila 2006, da otkloni sve eventualne tehnićke greške u pravnim aktima i uskladi redosljed članova Poslovnika o radu Kongresa sa prečišćenim tekstom statuta SSD BiH, ista je to i uradila. Ovakav naćin rada GO SSD BiH je usklađen Pravilnikom o radu GO SSD BiH čl 17 i čl 18.

Iskljućivo radi pojašnjenja na ovaj naćin želimo vam pružiti objašnjenje, a i pomoć, obzirom da pojedinaćna navođenja članova odredbi statuta u poslovniku o radu kongresa nisu odgovarali istim u prečisćenom tekstu statuta, sto je sada i uradjeno.


Glavni odbor SSD BiH