SSDBIH JE KROVNA ORGANIZACIJA BiH DIJASPORE

Prema procjenama Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, u dijaspori živi više od 1,3 miliona naših građana i praktično nema kraja na zemaljskoj kugli gdje ne žive naši ljudi. Istovremeno, po zvaničnim podacima, BiH je već izgubila oko 60 000 svojih građana koji su se ispisali iz njenog državljanstva i uzeli državljanstva Njemačke, Austrije i Luksemburga. Ova činjenica sama za sebe govori da je našem iseljeništvu ali i državi BiH bila potrebna jedna krovna asocijacija koja bi objedinila i organizirano zastupala sve naše građane koji žive u inozemstvu.

PRVI KONGRES DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE

Svjetski savez dijaspore Bosne i Hercegovine osnovan je na PRVOM KONGRESU BIH DIJASPORE održanom u Sarajevu 25. i 26. maja 2002. godine sa ciljem uvezivanja i koordiniranja rada bosansko-hercegovačkih udruženja koja djeluju širom svijeta. Inače, na ovom historijskom skupu BiH iseljeništva, učestvovalo više od 200 delegata, predstavnika različitih udruženja i asocijacija iz 23 zemlje u kojima djeluje bh. dijaspora. Zadaci Saveza proizlaze iz našeg Statuta i Deklaracije, a izdvajamo svakako povezivanje BiH iseljeništva u svijetu koje ce omogućiti efikasnije uključivanje i prisutnost iseljeništva u rješavanju pitanja od interesa za BiH dijasporu i državu BiH. Kao zadatak naglašena je potreba razmjene informacija i ideja od interesa za iseljeništvo, koordiniranje i jedinstven nastup pri rješavanju pitanja od interesa za dijasporu pred organima vlasti i institucijama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu, i njegovanje te saradnje zatim stvaranje uvjeta za njegovanje i razvijanje bosanske kulture i tradicije u dijaspori i prenošenje na mlade generacije kao i razvijanje humanitarnih, obrazovnih, privrednih i drugih vidova saradnje sa maticom domovinom. U sastav Glavnog odbora tada su izabrani: Namik Alimajstorović (predsjednik) - Velika Britanija, Ramiz Zupčević (potpredsjednik) - Švedska, Anes Cerić (sekretar) -Velika Britanija, Nihad Filipović (blagajnik) -Velika Britanija, Faruk Tičić - Velika Britanija, Samir Rajić - Švedska, Hajrudin Omerović - Danska, Mustafa Karavdić - Australija, Šukrija Džidžović - USA, Refka Kovač - Norveška, Fadil Camić -Holandija, Šimo Ešić - Njemačka, Milorad Muratović - Jugoslavija, Elmir Camić - Njemačka (mladi), Senada Softić -Australija (žene), Narcis Jahić - Austrija, Ilfad Mahmić - Hrvatska, Enisa Bukvić - Italija. Ovdje treba napomenuti da četiri člana Glavnog odbora iz Velike Britanije imaju jedan glas. Potom zamjenici u glavnom odboru: Redžep Škrijelj - Makedonija, Sadija Ombašić - Francuska, Rabija Arslanagić - Švedska, Ismail Karčić - Švedska, Sanija Hodžić - Kanada te Nadzorni Odbor: Dr. Zdenka Besara (predsjednik) - Velika Britanija, Besim Ibišević - Holandija, Izet Damjanović - Švedska.


DRUGI KONGRES DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE

U subotu i nedjelju, 12. i 13. juna, u Sarajevu, u hotelu Holiday Inn, pod pokroviteljstvom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, održan je II Kongres Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine. Kongresu su prisustvovala 192 akreditovana lica, 124 delegata iz 23 zemlje svijeta, predstavnici vlasti i predstavnici nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini. Kongres je usvojio 38 zaključaka i izabrao novi Glavni i Nadzorni odbor SSDBiH. U GO SSDBiH izabrani su: Ramiz Zupčević (Švedska), Refka Kovač (Norveška), Hajrudin Omerović (Danska), Hilko Bjelak (Austrija), Senada Softić – Telalović (Australija), Fadil Mesan (Belgija), Namik Alimajstorović (Engleska), Anes Cerić (Engleska), Nihad Filipović (Engleska), Zaim Pašić (Engleska), Faruk Tičić (Engleska), Naida Ribić – Gradecak (Holandija), Haris Halilović (Njemačka), Enisa Bukvić (Italija), Milorad Muratović (Srbija i Crna Gora), Ahmed Kemal Bajsak (Turska), Ismet Majdančić (Švicarska), Emina Zejnić (Slovenija), Mirza Trokić (SAD-e), Rizvan Halilović (Makedonija), Emira Malić (mladi), Hajrudin Isović (ranjenici, traumatizirani i logoraši) i Dževad Jupundžić (Hrvatska). U NO SSDBiH izabrani su: Zdenka Basara, Emir Bejtović i Muhamed Mujkanović. Za predsjednika i sekretara ponovo su izabrani Namik Alimajstorović i Anes Cerić dok su za nove potpredsjenike izabrani Dr. Milorad Muratović i Senada Softić-Telalović.


TRECI KONGRES DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE

U periodu od 13. do 14. maja, u Sarajevu u hotelu Terme, održan je Treći kongres Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine (SSDBiH) u organizaciji Glavnog odbora SSD BiH (GO SSDBiH) i suorganizaciji Danskog vijeća za izbjeglice (DRC). Pokrovitelj Kongresa bilo je Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH a u radu Kongresa učestvovalo je 68 delegata predstavnika bh.dijaspore iz 21 zemlje. Ispred nadležnih institucija u BiH, Kongresu su prisustvovali predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstva za civilne poslove BiH, predstavnici Vlade Kantona Sarajevo, te predstavnici nevladinih organizacija u BiH. Kongres su medijski pratili predstavnici elektronskih i štampanih medija, tako da je na zadovoljavajući način propraćen i prezentiran široj bh javnosti.
U drugom dijelu Kongresa, izvršeno je razrješenje dosadašnjih i izbor novih organa Svjetskog saveza dijaspore BiH. Nakon izbora Glavnog odbora Svjetskog saveza dijaspore BiH, za novog predsjednika SSD BiH izabrana je Senada Softić – Telalović iz Australije, za potpredsjednike Milorad Muratović iz SCG i Zaim Pašić iz Velike Britanije, a za sekretara SSD BiH Faruk Tičić iz Velike Britanije. Sjedište Svjetskog saveza dijaspore BiH i dalje ostaje u Birminghamu u Velikoj Britaniji.
Novoizabrani članovi Glavnog oodbora su: Admira Fazlić (Holandija), Medaga Hodžić (Italija), Emina Zejnić (Slovenija), Haris Halilović (Njemačka), Hajrudin Isović (Njemačka), Kemal Baysak (Turska), Rusmir Trokić (Belgija), Hamdija Malić (Hrvatska), Hilko Bjelak (Austrija), Rizvan Halilović (Makedonija), Nesib Karišik (Švedska), Refka Kovač (Norveška), Ismet Majdančić (Švicarska), Namik Alimajstorović (Velika Britanija), Kelima Dautović (Velika Britanija), Anes Cerić (Velika Britanija), Sejad Suljić (Luksemburg), Ivan Butina (Italija) – predstavnik mladih u SSDBiH i Ivana Delić (Njemačka) – predstavnik mladih u SSDBiH.


KAKO JE NASTAJAO SSDBIH:

Svi oni koji su od početka bili uključenji u realizaciju ove ideje, znaju da je BIH UK NETWORK iz Birminghama jedini ozbiljno prihvatio pismo namjere o osnivanju krovne organizacije Bosanaca i Hercegovaca u svijetu koje je 1999 godine poslao Dr. Mustafa Karavdić iz Australije. Potom je Network na preko 700 adresa širom svijeta poslao pismo namjera za održavanje kongresa dijaspore BiH. Na pripremni sastanak u London koji je održan o u junu 2001 godine u prostorijama BIH Kluba Brent, odazvali su se predstavnici udruženja iz Australije, Austrije, Velike Britanije, Danske, Holandije, Republike Irske, Švicarske, SAD i Švedske. Na tom istorijskom skupu organizacioni odbor iz Velike Britanije koji su sačinjavali: gospođe Dr. Zdenka Besara, Kelima Dautović i Branka Franić te gospoda Faruk Tičić, Zaim Pašić, Anes Cerić, Nihad Filipović, Ferid Kevrić, Idriz Kadunić, Muhamed Siranović, Idriz Saltagić i Spaho Bajrić, Namik Alimajstorović proširen je članovima iz Australije Dr Mustafa Karavdić, Švedske Hajrudin Avdić, Danske Mirzet Dajić, Holandije Besim Ibišević i SAD Šukrija Džidžović uz pomoć gospode Hajrudina Omerovića i Zlatka Vukmirovića doprinjeli da dođe do održavanja Kongresa u Sarajevu maja 2002. godine. SSDBIH je do sada uvezao sve krovne organizacije koje djeluju širom svijeta.